Privacybeleid Stichting Izingane Happy Foundation

Dit privacy statement heeft betrekking op de website www.izingane.nl (hierna: “Website”). In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, Izingane Happy Foundation (hierna ook wel: “wij” of “ons”), van bezoekers van de Website (hierna; “u” en “uw persoonsgegevens”) verwerken wanneer u gebruik maakt van onze Website.

Dit privacy statement zal uiteenzetten hoe we de over u via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel conform de toepasselijke privacywetgeving verwerken.

PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Rekeningnummer(IBAN) (Betalings- en factuurgegevens);

Wij verzamelen deze persoonsgegevens voor de doelen zoals hierna uiteengezet.

Van cookies wordt door Izingane geen gebruik gemaakt.

 • Bij het doen van uw donatie verwerken wij uw voor- en achternaam en uw rekeningnummer met als doel de registratie en verwerking van uw donatie. Dit is uiteraard noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Ten behoeve van correspondentie omtrent onze activiteiten verwerken wij u e-mailadres en telefoonnummer;
 • Om u de nieuwsbrief te verzenden en u daarmee zo goed mogelijk over onze stichting te informeren, verwerken wij u e-mailadres.

De verwerking van laatste twee bovengenoemde persoonsgegevens vindt plaats op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, zoals in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

De verwerking is noodzakelijk om onze hoofdactiviteiten te verrichten, zoals donaties in ontvangst te nemen en beheren en om donateurs op de hoogte te houden over wat de stichting met de donaties doet.

Om de privacy van werknemers zo veel mogelijk te garanderen en inbreuk hierop te voorkomen, wordt slechts beperkte toegang tot de gegevens verstrekt, wordt de registratie van gegevens beperkt tot een minimum, wordt slecht bij een zwaarwichtig vermoeden van misbruik overgegaan tot controle van de apparaten en worden bewaartermijnen in acht genomen.

Indien u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw donatie niet uitvoeren en u geen informatie over de stichting en uw donaties verschaffen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw 2

persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Zolang u donateur bent, blijven wij uw gegevens verwerken voor de bovenstaande redenen. Wanneer u niet langer donateur bent, bewaren wij uw gegevens nog vijf (5) jaren, ten behoeve van onze administratie en uw belangen als ex-donateur.

UW RECHTEN

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • en/of om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via https://www.izingane.nl/

CONTACT

Als u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via info@izingane.nl