Beleidsplan Stichting Izingane Happy Foundation

Algemeen

De werkzaamheden van Izingane Happy Foundation zijn erop gericht om bestaande, kleinschalige, lokale projecten bij voorkeur in ruraal en peri-urban Zuid-Afrika te ondersteunen met advies om de projecten effectiever op te zetten. Ook heeft de Stichting de mogelijkheid de projecten, daar waar dat wenselijk voorkomt, op kleine schaal financieel te ondersteunen, variërend van een paar honderd euro met een maximum van € 3.000.

Soorten projecten

De Stichting zoekt naar projecten, waarvan zij de plaatselijke leiding betrouwbaar acht en die niet of in onvoldoende mate door andere instanties of organisaties worden gesteund. Ook wordt de Stichting regelmatig benaderd door projecten, die behoefte hebben aan advies en dreigen tussen wal en schip te raken. Deze worden onderzocht en bezocht en eventueel – na een evaluatie – gesteund.

Waar worden de activiteiten uitgeoefend

De administratieve en boekhoudkundige afhandeling vindt plaats vanuit Nederland, terwijl in principe tweemaal per jaar projectbezoeken worden afgelegd in Zuid-Afrika.

Doel

Advies op het gebied van doelmatigheid inzake het functioneren van het project en eventueel, daar waar dit zinnig voorkomt, kleinschalige financiële ondersteuning.

Hoe vindt en verkrijgt de Stichting haar financiële middelen

De Stichting organiseert tenminste een keer per jaar een bijeenkomst, waarbij geselecteerde bedrijven en mogelijk geïnteresseerde particulieren worden voorgelicht over de activiteiten van de Stichting. Ook manifesteert de Stichting zich met regelmaat door middel van verslagen over haar projectbezoeken in Zuid-Afrika via de sociale media en door verspreiding van voorlichtingsmateriaal.

De Stichting tracht tevens langdurige relaties aan te gaan met sponsors/donateurs (3 jaar) om de continuïteit te versterken.

Doelstelling voor 2023

De Stichting heeft als doelstelling 12 tot 16 projecten te steunen. Dit om het benodigde toezicht ter plaatse uitvoerbaar en de kosten overzichtelijk te houden, gezien de schaalgrootte van de Stichting.

In 2023 hoopt de Stichting ca. 12 projecten te steunen, zodat een lichte groei mogelijk is voor de jaren daarna. Daarbij is het ook belangrijk om nieuwe projecten te selecteren, die zich enigszins in de nabijheid van reeds gesteunde projecten bevinden, om reis- en verblijfkosten met betrekking tot de projectbezoeken in de hand te houden. Ook is het eventueel mogelijk om nieuwe regio’s te onderkennen waar zich meerdere voor de Stichting interessante projecten bevinden.

Elk half jaar worden alle projecten geëvalueerd en wordt besloten om in principe wel of niet door te gaan met steun.

In 2023 zal het beleid, zoals beschreven voor 2019 ongewijzigd worden voortgezet, tenzij zich nieuwe relevante ontwikkelingen voordoen.